Algemene voorwaarden

Offertes en bestellingen

Offertes zijn 1 maand geldig vanaf de datum van opmaak.

De aanbiedingen van Cuypers Ben, zijn steeds vrijblijvend en behoudens anders uitdrukkelijk overeengekomen zijn de prijzen dagprijzen, ook de prijzen in bijzondere offerten, en gelden zij slechts voor dat ogenblik. De prijzen kunnen aangepast worden, zelfs na het sluiten van de overeenkomst in dezelfde verhouding als de wijziging aan de lonen, sociale lasten, taksen, de prijs van materialen en vervoerkosten.

De prijzen zijn altijd exclusief BTW, welkdanige andere belastingen, taksen, verplaatsing-, transport-, verzekering- en anderse kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts als benaderend. Cuypers Ben, wijst elke verantwoordelijkheid af wegens welkdanige vertraging. Vertraging in de montage en/of het nog niet opleveren van de werken kunnen niet worden ingeroepen voor uitstel van betaling van facturen door de koper. Overmacht verleent Cuypers Ben, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of op te zeggen, zonder dat Cuypers Ben, uit dien hoofde verplicht kan worden tot het betalen van om het even welke schadevergoeding.

Waarborgen en aansprakelijkheid

De garanties van Cuypers Ben blijven beperkt tot de garantievoorwaarden gegeven door de leveranciers van Cuypers Ben.

De vrijwaringsplicht van Cuypers Ben m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van Cuypers Ben.

Cuypers Ben aanvaardt nooit enige verantwoordelijkheid voor werken die met materialen van Cuypers Ben zijn uitgevoerd na plaatsing van deze materialen door de koper of een tussenpersoon.

Door Cuypers Ben, zijn vertegenwoordigers, uitvoeringsagenten of aangestelden verstrekt technisch advies, is niet bindend en louter als gratis bijkomende dienstverlening te beschouwen, tenzij opzettelijke fout wordt bewezen.

Cuypers Ben houdt zich het recht voor om de uitvoering van alle contracten op te schorten of voorwaarden te veranderen ingeval van wijzigingen in de toestand van onze klant zoals: overlijden, ontzetting, rangregeling, of beperkte bevoegdheid, faillissement, aanvraag tot konkordaat, publicatie van protest, kredietlimitering, openstaande rekeningen enz... deze opsomming is niet beperkend.

Enkel de rechtbank van de plaats van levering of plaats uitvoering van de verbintenissen is bevoegd in geval van betwisting.

Alle werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden; indien de weersomstandigheden het niet mogelijk maken om de uit te voeren werken naar behoren uit te voeren, zullen deze uitgevoerd worden van zodra de weersomstandigheden dit opnieuw toelaten.

Betalingen

De facturen zijn contant betaalbaar en dienen te geschieden binnen de 10 werkdagen na factuurdatum tenzij uitstel wordt toegestaan. De betalingen dient binnen deze termijn te geschieden ten zetel van de verkoper Cuypers Ben, Achterstraat 14 te 2547 Lint. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand te betalen, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Ingeval op de vervaldag van de factuur, de betaling niet plaats heeft, behoudt de leverancier zich het recht voor, over te gaan tot de voredeing van de hoofdsom verhoogd met de intresten en de kosten.
Indien een vervallen factuur onbetaald blijft binnen een termijn van 1 maand na verval van de factuur, zal de koper een vergoeding verschuldigd zijn die 10% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van de voornoemde termijn, zulks met een minimum van €50,00. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.

Tot de volledige betaling behoudt de verkoper het eigendomsrecht van de goederen. In tegenovergesteld geval wordt de verkoopsovereenkomst zonder aanmaning en van rechtswege ontbonden.

Bij factuurbedragen vanaf €2.000 kan er mogelijks een voorschot gevraagd worden van 30% van het totaalbedrag.

Bij het verbreken van het contract door de klant zal door deze 35% van de prijs verschuldigd uitgevoerde of voor de klant reeds aangekochte materialen. Een vernietiging van een bestelling door een klant kan slechts als definitief worden aanzien na schriftelijk akkoord van Cuypers Ben.

Klachten

Klachten inzake leveringen of uitvoering van werken kunnen slechts in aanmerking genomen worden, mits ze worden aangemeld bij aangetekend schrijven binnen de 10 werkdagen na de levering/uitvoering. Klachten met betrekking tot de facturen kunnen slechts aanvaard worden mits aangemeld bij aangetekend schrijven binnen de 10 werkdagen na factuurdatum. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.Het gaat om contractuele vervaltermijnen. In beide gevallen woeden, bij ontstentenis van schriftelijk bezwaar binnen voormelde termijnen, de leveringen en uitvoeringen of facturen van rechtswege en onherroepelijk geacht aanvaard te zijn geworden door onze medecontractant zonder enig voorbehoud.

Als beschadigd erkende of met een verborgen gebrek behepte goederen worden enkel vervangen. Alle andere vergoedingen voor directe of indirecte schade zijn contractueel uitgesloten.

Kleur- en maatafwijkingen van de goederen, op staal gekocht, zijn mogelijk en kunnen geen aanleiding geven tot enige vervanging en/of vergoeding door Cuypers Ben.

De klachten wegens een andere reden dan de verborgen gebreken zijn van nul en van gener waarde indien ze niet binnen de acht dagen na ontvangst van de levering schriftelijk worden uitgebracht.

Bouwaanvragen/meldingsplicht

Indien er voor de werken die door de koper gevraagd worden, vergunningen nodig zijn van instanties zoals gemeente en steden, dienen deze uitgevoerd te zijn alvorens de werken gestart kunnen worden.

Het ontbreken van de nodige attesten/aanvragen die goedgekeurd zijn, zijn niet te verhalen op Cuypers Ben, de mogelijke financiƫle gevolgen zijn ten laste van de klant, en worden aangerekend naar geleverd werk en aangekocht materiaal.

Onze diensten

Concept uitwerken

Samen met u proberen wij een optimale oplossing uit te werken die aan uw behoefte voldoet. We maken duidelijke afspraken over de vormgeving, duurzaamheid en functies van het gevraagde product.
We zullen u begeleiden in de keuze van de materialen, wijzen op eventuele alternatieven, ...

Creatie

Eens we een ontwerp hebben en U ermee instemt zullen wij het project uitwerken binnen de afgesproken termijn. Ter plaatse of in ons atelier naargelang het concept.

Leveren / plaatsen

Eens het project afgerond is zullen wij ook instaan voor de levering en eventueel de plaatsing ervan.

Mogelijke projecten

Tuin

 • bloembakken
 • terras in hout
 • pergola
 • tuinhuis
 • carport
 • tuinschermen
 • speeltoestellen
 • ...

Interieur

 • dressing
 • kasten
 • laminaat
 • bergruimtes
 • opbergoplossingen
 • ...

Standenbouw

 • meubilair
 • panelen
 • ...

Hebt U een woning die voldoet aan de eisen voor verlaagde BTW dan kunnen wij, als geregistreerd aannemer, diensten en producten leveren aan 6% BTW.

Contactgegevens


0486/46 95 01

IBAN: BE75 7330 5708 6651
BIC: KREDBEBB

BTW BE 0811-151 612